Privacy Notice
O NAMA  |   PARTNERI U HRVATSKOJ  |   Proizvodi  |   USLUGE  |  

PRAVILA O PRIVATNOSTI

TKO SMO
Mi smo Ewopharma d.o.o., član Grupe Ewopharma. Naša adresa je Zadarska 80, Zagreb, Hrvatska. 
Naši podaci za kontakt su info@ewopharma.hr. telefon: +385 (0)1 6646 563. Kontakt našeg službenika za zaštitu osobnih podataka je privacy@ewopharma.hr.  


ZAŠTO PRIKUPLJAMO VAŠE OSOBNE PODATKE? 
Osobni podaci su sve informacije kojima Vas se može identificirati. Ako imate ugovor s društvom Ewopharma d.o.o., od Vas osobne podatke prikupljamo kao rezultat tog ugovora. 
Ako smo s Vama ranije poslovali ili ako mislimo da ćemo s vama poslovati, Vaše osobne podatke čuvat ćemo kao dio našeg popisa korisnika na temelju legitimnih interesa smatrajući da  od nas očekujete da podatke čuvamo na taj način i da su naši interesi usklađeni. 
Ako primite plaćanje ili drugu vrijednost od društva Ewopharma d.o.o., tada ćemo Vaše osobne podatke čuvati ako za nas vrijede obveze izvješćivanja na temelju inicijativa za transparentnost u EU-u koje se odnose samo na zdravstvene radnike. 
Vaše osobne podatke također ćemo možda prikupljati od neke treće osobe. Ta treća osoba trebala je postupati u skladu s propisima o zaštiti podataka prije nego što nam dostavi podatke. Ako smatrate da nije, molimo da nas kontaktirate.
Ako ste sudjelovali u ispitivanju mišljenja korisnika/nagradnim igrama ili anketama, pribavili smo Vašu privolu za čuvanje i obradu Vaših osobnih  podataka.
Kao farmaceutska tvrtka imat ćemo osobne podatke u vezi s Vašim zdravljem ako prijavite nuspojavu na, budući da se na nas primjenjuju propisi o farmakovigilanciji i vodimo sigurnosne profile proizvoda u cijeloj EU.

PRIJENOSI IZVAN DRUŠTVA EWOPHARMA d.o.o. 
Postoji nekoliko slučajeva u kojima će Ewopharma d.o.o. morati prenijeti Vaše osobne podatke izvan društva Ewopharma d.o.o.
Ako Ewopharma d.o.o. ima ugovor s članom Europske federacije farmaceutske industrije i udruga (EFPIA), Ewopharma će možda za potrebe izvještavanja trebati prenositi osobne podatke koji se odnose na  zdravstvene radnike koji su primili potporu u određenoj vrijednosti od nas. Vaša će privola dana na obrascu sadržavati više pojedinosti.
Ako se na društvo Ewopharma d.o.o. izravno primjenjuje obveza izvještavanja o prijenosima vrijednosti zdravstvenim radnicima, Ewopharma d.o.o.  će Vaše podatke za izvještaje čuvati u skladu s primjenjivim propisima.
Ako se osobni podaci bilo koje vrste prenose izvan društva Ewopharma d.o.o., Ewopharma d.o.o. će poduzeti sve potrebne mjere kako bi osigurala da su oni primjereno zaštićeni u skladu s primjenjivim propisima o privatnosti. Ako Ewopharma d.o.o. osobne podatke prenosi izvan EGP-a, osigurat će da su primatelji pokriveni odlukom o primjerenosti Europske komisije. To znači da će Vaši osobni podaci biti zaštićeni na istoj razini u toj državi kao što bi bili unutar EGP-a.

KOLIKO DUGO ĆEMO ČUVATI PODATKE
Ako osobne podatke od Vas prikupljamo na temelju Vaše privole, Vaši osobni podaci bit će čuvani samo tijekom razdoblja navedenog u privoli. 
Ako su osobni podaci prikupljeni i čuvani za potrebe ugovora, čuvat ćemo ih samo tijekom trajanja ugovora ili tijekom drugog razdoblja navedenog u ugovoru. 
Za sve druge situacije, Vaši osobni podaci bit će čuvani samo toliko dugo koliko je potrebno u skladu s primjenjivim propisima, za razrješenje sporova ili u skladu sa strogim kriterijima razvijenim u okviru Grupinog Programa za zaštitu podataka. Za konkretne informacije molimo kontaktirajte  info@ewopharma.hr ili privacy@ewopharma.hr

VAŠA PRAVA
Imate pravo zatražiti kopiju svih Vaših osobnih podataka i potvrditi njihovu točnost ili zatražiti da budu ispravljeni. 
Imate pravo zatražiti da Vaši osobni podaci budu izbrisani iz našeg sustava. Ako se osobni podaci čuvaju na temelju privole, privolu možete povući slanjem poruke e-pošte osobi za kontakt navedenoj u Vašem obrascu privole. 
Imate pravo zatražiti ograničavanje obrade ili se potpuno usprotiviti  obradi u određenim uvjetima. Ti će zahtjevi biti ocijenjeni ovisno o okolnostima svakog pojedinog slučaja.

POSLJEDICE NEDAVANJA OSOBNIH PODATAKA
Ewopharma d.o.o. neće od Vas tražiti nikakve osobne podatke koji po njenu mišljenju nisu apsolutno potrebni. Stoga, ako odbijete dati podatke, možda nećemo moći surađivati s Vama. To ćemo rješavati ovisno o okolnostima svakog pojedinog slučaja.
 

POSJETITELJI NAŠE INTERNETSKE STRANICE
Kada netko posjeti www.ewopharma.hr koristimo se uslugama treće osobe, Google Analytics, za prikupljanje standardnih internetskih zapisa informacija i podataka o obrascima ponašanja posjetitelja. Osim približne lokacije (IP adrese), podaci koje Google Analytics prikuplja većinom su anonimni podaci o prometu poput informacija o pretraživaču, informacija o uređaju i jezika. Ne prikupljamo dodatne podatke, poput Vaše dobi, spola, interesa ili  bankovnih podataka. Prikupljene podatke upotrebljavamo kako bismo dobili pregled o tome kako ljudi pristupaju i upotrebljavaju naše internetske stranice kako bismo poboljšali svoje usluge i korisnički doživljaj. Ne upotrebljavamo ih ni za kakve dodatne svrhe, poput profiliranja osoba koji pristupe našim internetskim stranicama.
Ako nas kontaktirate putem naših internetskih stranica, tim ćemo se podacima koristiti samo u svrhu odgovaranja na pitanja/pritužbe ili prijedloge koje pošaljete. Nakon rješavanja Vašeg upita, Vaši osobni podaci bit će uništeni.

SIGURNOST
Poduzimamo razumne korake za zaštitu Vaših osobnih podataka pomoću fizičkih i/ili elektroničkih sigurnosnih mjera primjerenih osjetljivosti osobnih podataka.
Iako primjenjujemo sigurnosne mjere, ne možemo jamčiti sigurnost bilo kojih podataka koje dostavite e-poštom ili preko interneta. Dostavu osobnih podataka putem takvih mreža obavljate na vlastiti rizik, budući da ni jedan prijenos putem interneta nikada nije 100% siguran ili bez greške. Trebali biste postupati s osobitom pažnjom prilikom odlučivanja koje ćete nam podatke poslati e-poštom ili objaviti na našim internetskim stranicama.

INTERNETSKE STRANICE TREĆIH OSOBA
Možete odabrati pristupiti određenim internetskim stranicama i uslugama trećih osoba putem naših internetskih stranica.  Ewopharma nije odgovorna za pravila i postupke drugih internetskih stranica u vezi privatnosti. Za više informacija o njihovim pravilima o privatnosti trebate pretražiti njihove internetske stranice.
Imamo stranicu na Facebooku koja se odnosi na neke naše proizvode. Kada odlučite podijeliti informacije s Facebookom, na informacije koje podijelite primjenjivat će se njihova pravila o privatnosti. Ta stranica društvenih medija može također podijeliti informacije s nama i može na svojim stranicama objaviti informacije o Vašoj posjeti našim internetskim stranicama. Svoje postavke privatnosti možete promijeniti na Facebooku. 

EWOPHARMA d.o.o. - UPOTREBA KOLAČIĆA
Kolačići su male tekstualne datoteke koje internetske stranice koje posjetite postavljaju na Vaše računalo. Mnoge internetske stranice ih upotrebljavaju kako bi mogle funkcionirati ili funkcionirati učinkovitije, kao i da vlasnicima stranica daju informacije.

Kako mogu promijeniti svoje postavke u vezi kolačića?
Većina pretraživača interneta omogućavaju određenu kontrolu nad većinom kolačića putem postavki pretraživača. Kako biste saznali više o kolačićima, uključujući kako da vidite koji su kolačići postavljeni, kako da njima upravljate i kako da ih obrišete, posjetite www.aboutcookies.com  ili  www.allaboutcookies.com .
Kako biste odabrali da Vas ni na kojim  internetskim stranicama ne prati Google Analytics,  posjetite http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

PRAVO PRIGOVORA
Ako smatrate da Vaša prava nismo poštivali na pošten ili primjeren način, imate pravo na prigovor nadzornom tijelu za zaštitu podataka. 
PRIVACY NOTICE

WHO ARE WE
We are Ewopharma Ltd., a member of the Ewopharma Group. Our address is Zadarska 80, Zagreb, Croatia. 
Our contact details are info@ewopharma.hr. Phone: +385 (0)1 6646 563. Contact of Our Local Data Protection Officer is privacy@ewopharma.hr.  

WHY ARE WE COLLECTING YOUR PERSONAL DATA? 
Personal Data is any information that identifies you. Where you have a contract with Ewopharma Ltd., we will collect personal data from you as a result of that contract.
Where we have done business with you before, or where we believe we will do business with you, we will hold your personal data as part of our customer list on the basis of legitimate interests that you would expect us to hold the data in this way and that our interests are aligned.
If you receive a payment or something else of value from Ewopharma Ltd., then we will keep your personal data if we are subject to reporting requirements under transparency initiatives in the EU relating to healthcare professionals only. 
We might also collect your personal data from a third party. The third party should have complied with data protection laws. Where you feel it has not, please contact us. 
Where you have participated in customer research/competitions or surveys, we will have obtained your consent to hold and process your personal data.
As a pharmaceutical company, we will hold personal data relating to your health, where you report an adverse event, as we are subject to pharmacovigilance legislation and to maintain the safety profile of products across the EU.

TRANSFERS OUTSIDE EWOPHARMA LTD. 
There are several instances where Ewopharma Ltd. will be required to transfer your personal data outside of Ewopharma Ltd.
Where Ewopharma Ltd. has a contract with a member of the European Federation of Pharmaceutical Industries, Ewopharma may need to transfer personal data relating to healthcare professionals who have received value support from us for reporting requirements. Your consent form will contain greater detail.
Where Ewopharma Ltd. is subject directly to reporting requirements on transfers of value to healthcare professionals, Ewopharma ltd. will retain your details for reporting in line with the applicable laws.
Where personal data of any nature is transferred outside of Ewopharma Ltd., Ewopharma Ltd. shall take all necessary measures to ensure that it is properly protected under applicable privacy law. Where Ewopharma Ltd. transfers the personal data outside of the EEA, it will ensure that the recipients are covered by an adequacy decision of the European Commission. This means your personal data will be protected to the same level in that country as it would have been within the EEA.

HOW LONG SHALL WE HOLD
Where personal data is obtained from you on the basis of your consent, your personal data will only be held for that period of time set out in the consent.
Where personal data is obtained and held due to contractual necessity, it will be held only for as long as the term of the contract or other time limit set out in the contract.
For all other situations, your personal data shall be held only for as long as necessary in line with applicable law, to resolve disputes, or strict criteria developed in within the Group Data Protection Program. For specific information, please contact info@ewopharma.hr or privacy@ewopharma.hr

YOUR RIGHTS
You have the right to request a copy of any of your personal data and confirm its accuracy or request it be corrected.
You have the right to request that your personal data be erased from our system. Where your personal data is held on the basis of consent, you can withdraw your consent by emailing the contact person on your consent form. 
You have a right to request a restriction of processing or outright object to the processing in certain instances. This will be assessed on a case by case basis.

CONSEQUENCES OF NOT PROVIDING PERSONAL DATA
Ewopharma Ltd. shall not request any personal data from you that is not absolutely necessary in its opinion. Therefore, if you refuse, we may not be able to interact with you. This will be dealt with on a case-by case basis. 

VISITORS TO OUR WEBSITE
When someone visits www.ewopharma.hr we use a third party service, Google Analytics, to collect standard internet log information and details of visitor behaviour patterns. Aside from the approximate location (IP address), the information collected by Google Analytics is mostly anonymous traffic data such as browser information, device information and language. We do not collect additional information, such as your age, gender, interests or bank details. The collected information is used to provide an overview of how people are accessing and using our website in order to improve our service and user experience. It is not used for any additional purpose, such as to profile those who access our website.
If you contact us through our website, we will only use this information with the intention of answering the questions/complaints or suggestions sent by you. After the conclusion of your query, your personal data will be destroyed.

SECURITY
We take reasonable steps to protect your Personal Data using physical and/or electronic security measures appropriate to the sensitivity of the personal data. 
Although we have enacted security measures, we cannot guarantee the security of any information that you submit via email or over the Internet. Submission of Personal Data using such networks is done at your own risk, since no Internet transmission is ever 100% secure or error-free. You should take special care in deciding what information you send to us via email or posting on our web sites. 

THIRD PARTY WEBSITES
You can choose to access certain third party websites and services through our website. Ewopharma is not responsible for the privacy policies or practices of other websites. You should examine their websites for further information on their privacy policy. We have a Facebook page relating to some our Products. When you choose to share information with Facebook the information you share will be governed by their privacy policies. The social media site may also share information with us and may post information about your visit to our websites on their pages. You can modify your privacy settings with Facebook. 

USE OF COOKIES BY THE EWOPHARMA LTD.
Cookies are small text files that are placed on your computer by websites that you visit. They are widely used in order to make websites work, or work more efficiently, as well as to provide information to the owners of the site. 

How do I change my cookie settings?
Most web browsers allow some control of most cookies through the browser settings. To find out more about cookies, including how to see what cookies have been set and how to manage and delete them, visit www.aboutcookies.com or www.allaboutcookies.com.
To opt out of being tracked by Google Analytics across all websites visit http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

RIGHT OF COMPLAINT
If you feel your rights have not been fairly or adequately dealt with, you have the right to complain to the data protection supervisory authority.